Breadcrumb
Web Content Display

Dlaczego warto inwestować w fundusze z Bossafund.pl?

Web Content Display

Kupuj fundusz bez prowizji

  Kupując fundusze w bossafund można nie płacić prowizji - wystarczy składać zlecenia kupna czy zamiany przez stronę Bossafund.pl
Web Content Display

Inwestuj online dzięki intuicyjnemu serwisowi  transakcyjnemu

  Składaj zlecenia kupna, sprzedaży czy zamiany funduszu przez Internet
Web Content Display

Korzystaj z przydatnych narzędzi w wyborze funduszu

  Określ swój profil jako inwestora, odpowiadając na proste pytania w ankiecie Jakim jesteś inwestoram a dzięki Kalkulatorowi oblicz, jaki kapitał możesz zgromadzić.
Web Content Display

Otwórz rachunek inwestycyjny, aby kupić  fundusz

  Inwestorzy posiadający rachunek w DM BOŚ otrzymają dostęp do Bossafund bez dodatkowych formalności. Nowi klienci chcący zakupić fundusz, muszą założyć rachunek inwestycyjny w DM BOŚ.
Web Content Display

Oferta funduszy inwestycyjnych

 

Posiadamy w naszej ofercie fundusze 18 towarzystw:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

w tym fundusze
inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

Web Content Display

 

    Otwórz rachunek
Web Content Display

Jak wybrać fundusz

Otwórz rachunek

 

Web Content Display

Opłaty już od