Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

BALTIC Makro Obligacji B

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 98,83
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 99,29/99,51
Stopa zwrotu od początku działalności -0,59%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -0,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 32 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.09
Rekomendowany okres inwestycji 1 rok

Profil Inwestora

Subfundusz adresowany jest do Klientów ceniących bezpieczeństwo oraz poszukujących atrakcyjnej alternatywy dla depozytów bankowych

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz depozyty w bankach krajowych, a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony co do ich odkupienia.

Fundusz lokuje do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz do 15% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub w tej samej instytucji kredytowej.

Fundusz na rachunek Subfunduszu nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu.

Do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne, jak również do 100% Wartości Aktywów
Netto Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody Subfunduszu powiększają jego aktywa i są reinwestowane.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2020.07.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,90%
Opłata za wynik
20% stopy zwrotu ponad benchmark
Częstotliwość wyceny Każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron