Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

BPS Momentum Akcji (w likwidacji) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1032,81
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1032,81/1032,81
Stopa zwrotu od początku działalności +3,28%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +16,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +23,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +28,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.11
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Inwestor o wysokiej skłonności do ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Od 70 % do 100 % wartości Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą stosujące strategie akcyjne albo odzwierciedlające indeksy akcji, przy czym co najmniej 50 % wartości Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru wyemitowane przez emitentów z siedzibą na terytorium Polski.

Przedmiotem lokat mogą być również dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, depozyty oraz certyfikaty inwestycyjne.

Aktywa Subfunduszu są lokowane zgodnie z zasadami i ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi dla funduszu inwestycyjnego otwartego.

Zyski z inwestycji, takie jak otrzymane odsetki, są ponownie inwestowane.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2017.07.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,47%
Opłata za wynik
0,03%; 20% zysku powyżej Benchmarku funduszu, tj. 95% WIG + 5% WIBID 3M. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron