Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Rosja fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 159,37
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 153,30/162,27
Stopa zwrotu od początku działalności +58,46%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -9,54%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +23,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +32,19%
Wartość aktywów 22 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz polecany jest szczególnie Inwestorom oczekującym wysokiego zwrotu z inwestycji w długim terminie i jednocześnie akceptującym ryzyko znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa, wynikających ze zmian kursów akcji na giełdzie. Inwestycja w Subfundusz powinna być inwestycją długoterminową. Subfundusz cechuje dodatkowe ryzyko związane z inwestycją na rynku rosyjskim.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz DWS Russia oraz w w akcje i papiery wartościowe emitentów z rynku rosyjskiego. Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej funduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego. Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach funduszu może wynosić od 70% do 100%.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.10.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,65%
Opłata za wynik
nie dotyczy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron