Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA m-INDEKS kat. A

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 145,38
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 124,82/143,07
Stopa zwrotu od początku działalności +25,65%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -19,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -15,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -35,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -14,34%
Wartość aktywów 45 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.10
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego oraz znaczne wahania cen.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz należy do kategorii funduszy indeksowych - dąży do odzwierciedlenia wartości Warszawskiego Indeksu Giełdowego Średnich Spółek w wartości inwestycji. Realizacja celu inwestycyjnego odbywa się głównie poprzez nabywanie akcji, które wchodzą w skład indeksu mWIG40 oraz instrumentów pochodnych, dla których bazę stanowi ten indeks. Limity inwestycyjne subfunduszu dopuszczają nieznaczne odchylenie składu portfela od składu indeksu mWIG40, jednak nie większe niż 2,5 punktu procentowego od procentowego udziału spółki w indeksie, z zastrzeżeniem, że suma odchyleń nie może przekroczyć 20 punktów procentowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji indeksowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.06.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.30
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,63%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny codziennie
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron