Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA m-INDEKS kat. B

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 160,51
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 154,24/160,56
Stopa zwrotu od początku działalności +57,61%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +35,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -5,59%
Wartość aktywów 10 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2023.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2023.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego oraz znaczne wahania cen.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz należy do kategorii funduszy indeksowych - dąży do odzwierciedlenia wartości Warszawskiego Indeksu Giełdowego Średnich Spółek w wartości inwestycji. Realizacja celu inwestycyjnego odbywa się głównie poprzez nabywanie akcji, które wchodzą w skład indeksu mWIG40 oraz instrumentów pochodnych, dla których bazę stanowi ten indeks. Limity inwestycyjne subfunduszu dopuszczają nieznaczne odchylenie składu portfela od składu indeksu mWIG40, jednak nie większe niż 2,5 punktu procentowego od procentowego udziału spółki w indeksie, z zastrzeżeniem, że suma odchyleń nie może przekroczyć 20 punktów procentowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji indeksowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.06.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.30
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,18%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron