Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

GAMMA Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 195,95
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 194,61/195,09
Stopa zwrotu od początku działalności +93,05%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,17%
Wartość aktywów 272 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 1 rok

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób ceniących bezpieczeństwo inwestycji, które planują inwestować w krótkim terminie. Produkt odpowiedni dla klienta o profilu ryzyka defensywnym, bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, przy czym udział ww. w aktywach, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo nie będzie niższy niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz lokuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowić będą dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być niższa od 20% i wyższa od 50% wartości Aktywów Subfunduszu, z wyłączeniem dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz nie lokuje swoich aktywów w akcje.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2002.07.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 101,04 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,80%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,17%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach KBC FIO Parasolowy.

Do Parasola KBC FIO należą:
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
KBC Akcyjny
KBC Aktywny
KBC Globalny Akcyjny
KBC Obligacji Korporacyjnych
KBC Papierów Dłużnych
KBC Pieniężny
KBC Stabilny
KBC Zmiennej Alokacji


Uwaga - KBC TFI nie oferuje jednostek uczestnictwa Klientom będącym podatnikami USA.

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron