Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

GAMMA Akcyjny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 86,74
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 80,60/87,78
Stopa zwrotu od początku działalności -13,09%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -1,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -13,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +7,42%
Wartość aktywów 59 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Produkt odpowiedni dla Klienta o profilu ryzyka zrównoważonym lub dynamicznym.

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez aktywne lokowanie aktywów w akcje. Subfundusz może także w ograniczonym zakresie lokować aktywa w inne papiery wartościowe określone w ustawie, dłużne instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i inne podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz inne instrumenty finansowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz lokuje do 100 % wartości aktywów w akcje oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w akcje, przy czym udział akcji oraz tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, nie będzie niższy 75% wartości aktywów netto Subfunduszu. Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.10.25
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 99,98 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,34%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach KBC FIO Parasolowy.

Do Parasola KBC FIO należą:
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
KBC Akcyjny
KBC Aktywny
KBC Globalny Akcyjny
KBC Obligacji Korporacyjnych
KBC Papierów Dłużnych
KBC Pieniężny
KBC Stabilny
KBC Zmiennej Alokacji


Uwaga - KBC TFI nie oferuje jednostek uczestnictwa Klientom będącym podatnikami USA.

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron