Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 186,55
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 186,24/186,59
Stopa zwrotu od początku działalności +85,03%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +9,61%
Wartość aktywów 2 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 1 rok

Profil Inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla Klientów ceniących bezpieczeństwo inwestycji, poszukujących innych form oszczędzania niż tradycyjna lokata.
Należy wziąć pod uwagę możliwość osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, przy czym minimalny udział papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty posiadające rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez co najmniej jedną uznaną agencję ratingową stanowi 60% aktywów netto Subfunduszu. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inwestycje w obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym.

Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest głównie na rynku polskim, chociaż w celu zwiększenia dywersyfikacji portfela istotna część aktywów może być ulokowana również na rynkach zagranicznych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2002.01.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,82 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,04%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Millennium FIO Parasolowy.

Do Parasola Millennium FIO należą:
Millennium Akcji
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
Millennium Depozytowy
Millennium Dynamicznych Spółek
Millennium Stabilnego Wzrostu
 

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron