Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Akcji Nowa Europa fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 70,21
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 71,39/75,71
Stopa zwrotu od początku działalności -25,76%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -40,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -36,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -26,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -33,95%
Wartość aktywów 86 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2022.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.05
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Fundusz jest dedykowany Klientom, którzy myślą o długoterminowej inwestycji w spółki z segmentów mocniej reprezentowanych poza polskim rynkiem (np. branży farmaceutycznej lub energetycznej) i są zainteresowani dywersyfikacją inwestycji w ramach rynków i walut, a jednoczesnie  akceptują wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa związanych z inwestowaniem w akcje.

Polityka inwestycyjna

Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach wskazanych w statucie, jak i niebędące przedmiotem oferty publicznej lub niedopuszczone do obrotu na tych rynkach oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Całkowita wartość lokat w wymienione instrumenty finansowe dające ekspozycję na kraje takie jak: Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska, Rumunia, Republika Austrii, Republika Węgierska, Republika Turcji oraz Federacja Rosyjska, nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.09.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,12%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron