Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PKO Obligacji Skarbowych Plus

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 11,98
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 11,93/11,96
Stopa zwrotu od początku działalności +19,38%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +8,64%
Wartość aktywów 548 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.01
Rekomendowany okres inwestycji 6 miesięcy

Profil Inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy:

  • chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, bony skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw
  • planują inwestować oszczędności/nadwyżki krótkoterminowo
  • oczekują wyższej stopy zwrotu niż z depozytów bankowych
  • akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Funduszu, składającym się z instrumentów dłużnych
  • liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa

Polityka inwestycyjna

Podstawowymi rodzajami lokat Funduszu są instrumenty dłużne. Całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu stanowić będą instrumenty dłużne, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat Funduszu w depozyty oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto Funduszu. Całkowita wartość lokat Funduszu w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być wyższa niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z wyłączeniem instrumentów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa lub NBP. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Fundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.12.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 200000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,72%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron