Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NOVO Papierów Dłużnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 163,43
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 157,19/162,74
Stopa zwrotu od początku działalności +62,34%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -5,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -13,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -12,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -17,68%
Wartość aktywów 11 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2022.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.07
Rekomendowany okres inwestycji pow. 1 roku

Profil Inwestora

Novo Papierów Dłużnych przeznaczony jest dla konserwatywnych inwestorów (akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne) zainteresowanych zdywersyfikowanym portfelem obligacji, pozwalającym uzyskać stopę zwrotu przewyższającą lokaty bankowe.

Polityka inwestycyjna

  • Fundusz lokuje łącznie od 75% do 100% wartości aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe oraz depozyty (płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności nie dłuższym niż rok) w bankach krajowych lub zagranicznych (podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym) lub instytucjach.
  • Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego, co oznacza że udział papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz depozytów w bankach krajowych powinien wynosić co najmniej 66% wartości aktywów subfunduszu.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,95%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron