Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 32,73
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 31,57/32,98
Stopa zwrotu od początku działalności +229,80%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -10,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -13,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -10,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -5,80%
Wartość aktywów 115 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2022.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.07
Rekomendowany okres inwestycji min. 6 miesięcy

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:

  • oczekującym w długim terminie dochodu powyżej inflacji, konkurencyjnego wobec inwestycji dokonywanych w fundusze rynku pieniężnego oraz Subfundusze obligacji Skarbu Państwa;
  • akceptującym nieco wyższe ryzyko niż lokaty w obligacje Skarbu Państwa.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz dedykowany polskiemu rynkowi dłużnych papierów wartościowych prowadzący elastyczną politykę inwestycyjną opartą na szerokim spektrum instrumentów: od obligacji skarbowych w PLN, USD i EUR, w tym zmiennokuponowych, poprzez papiery korporacyjne o wysokiej jakości, na instrumentach pochodnych skończywszy. Elastyczna polityka umożliwia dostarczanie atrakcyjnych wyników inwestycyjnych także w sytuacji gdy stopy procentowe rosną. Wszystkie lokaty cechuje wysokie bezpieczeństwo i płynność. Pozycje w walutach obcych są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym. Inwestycje są dokonywane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego o terminie wykupu dłuższym niż rok, jak i o terminie wykupu krótszym niż rok - nie mniej niż 66% wartości Aktywów. Subfundusz może lokować w każdą z powyżej wskazanych kategorii lokat od 0% do 100% wartości aktywów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2002.12.27
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 10,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,77%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2021 r.: 0,00%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron