Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 36,78
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 36,97/37,46
Stopa zwrotu od początku działalności +271,90%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +6,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -5,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +2,73%
Wartość aktywów 139 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny jest produktem inwestycyjnym skierowanym do osób, które interesuje fundusz inwestycyjny aktywnie poszukujący i wykorzystujący okazje rynkowe oraz stopa zwrotu przewyższająca tę, możliwą do osiągnięcia na rynku funduszy obligacji skarbowych. Stanowi on również dobry wybór dla inwestorów alokujących większość swoich środków w fundusze inwestycyjne akcyjne i zainteresowanych sprawdzonym funduszem dłużnym umożliwiającym inwestycję pozostałych zasobów finansowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny inwestuje na krajowym i zagranicznym rynku dłużnych papierów wartościowych. Podstawą procesu inwestycyjnego tego subfunduszu jest analiza top-down. Co się kryje pod tym pojęciem? Oznacza ono analizę globalnej gospodarki oraz polityki gospodarczej. Co istotne, w uzasadnionych sytuacjach, na konkretnych rynkach analiza top-down może być wzbogacona analizą bottom-up, czyli taką, która zawiera w sobie fundamentalną ocenę kraju, rynku bądź emitenta.

Cechą, która wyróżnia subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny, jest aktywne wykorzystywanie okazji rynkowych, a także dążenie do uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku klasycznych funduszy inwestycyjnych. Na uczestnictwo w nim chętnie decydują się inwestorzy zainteresowani korzystaniem z możliwości wzrostu wartości lokat polskich i zagranicznych emitentów oraz redukowania ryzyka poprzez globalną dywersyfikację.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2002.12.27
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 10,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,91%
Opłata za wynik
0,00% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron