Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SKARBIEC Rynków Wschodzących fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN)
Cena jednostki min/max 1M (PLN)
Stopa zwrotu od początku działalności
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 8 mln
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka
Rekomendowany okres inwestycji min. 3-4 lata

Profil Inwestora

Sunfundusz rekomendowany jest Inwestorom:

  • zainteresowanym długoterminowym inwestowaniem na rynkach światowych, oczekującym ponadprzeciętnego zysku z inwestycji (wyższego niż oferowany przez fundusze zrównoważone);
  • akceptującym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego;
  • nastawionym na długoterminową inwestycję.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki przed upływem 3-4 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w rynki akcji w gospodarkach wschodzących. Strategia oparta jest na alokacji geograficznej w te rynki, które dają najlepsze perspektywy wzrostu. Realizowana jest poprzez nabywanie ETFów i funduszy replikujących zachowanie indeksów giełdowych na tych rynkach. Polityka subfunduszu w znacznej mierze opiera się na analizie czynników makroekonomicznych, które pozwalają wyłonić najbardziej obiecujące kierunki inwestycji. Pozycje w twardych walutach są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

Co najmniej 66% aktywów stanowią tytuły uczestnictwa funduszy krajowych i zagranicznych, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych, instrumenty typu akcyjnego posiadające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na rynki finansowe lub koniunkturę gospodarczą z regionów zaliczanych do rynków wschodzących.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.02.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 9,60 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,25%
Opłata za wynik
25% od wyniku Subfunduszu ponad stopę zwrotu na poziomie 10% w skali roku. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Nie udało się pobrać danych wykresu
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron