Karta funduszu

OPEN Konserwatywny - w likwidacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN)
Cena jednostki min/max 1M (PLN)
Stopa zwrotu od początku działalności
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 12 mln
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka
Rekomendowany okres inwestycji minimum 6 miesięcy

Profil Inwestora

Polecany inwestorom poszukującym wyższej stopu zwrotu niż oprocentowanie 6-miesięcznych depozytów bankowych. Zapewnia stabilność, bezpieczeństo, wysoką płynność oszczędności.

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje do 100 % aktywów w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, przede wszystkim emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty oraz inne prawa majątkowe określone przepisami prawa i statutu. Subfundusz może inwestować w dłużne papiery korporacyjne. Maksymalny, ważony wartością lokat, czas trwania lokat (duration): listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych nie może być dłuższy niż 1 rok.
  • Subfundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.
  • Podstawowym kryterium doboru lokat do subfunduszu jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności rynków i ryzyka ograniczonej płynności.
  • Subfundusz nie jest szczególnie ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Główne kategorie aktywów to instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.08
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,23 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,78%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny dzienna
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola Open FIO.

Do Parasola Open FIO należą:

Widok zawartości stron