Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Ryzyko związane z inwestycją w fundusze

 

Lokowanie środków w fundusze inwestycyjne niesie za sobą oczywiście pewne ryzyko inwestycyjne, które jest zbiorem czynników mających wpływ na wynik naszej inwestycji.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele podziałów ryzyk inwestycyjnych, na które każdy powinien zwracać uwagę podejmując decyzję dotyczącą lokowania swoich środków. Poniżej omawiamy te ryzyka, które w szczególny sposób są nieodłącznym elementem inwestycji w fundusze. Mając świadomość istnienia tych wszystkich ryzyk, Inwestor może podejmować bardziej świadome decyzje.
Przede wszystkim jedną z ważniejszych kwestii jest ryzyko związane z polityką inwestycyjną danego funduszu, która zawarta jest w Prospekcie informacyjnym. Ma ona ogromny wpływ na to, w jakie instrumenty rynkowe fundusz inwestuje środki powierzone przez Klientów. Największe ryzyko towarzyszy oczywiście inwestycjom w akcje, mniejsze w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego.
Kolejnym ryzykiem, o którym warto wiedzieć, przystępując do funduszu, jest ryzyko związane z horyzontem inwestycyjnym. Ryzyko to wynika przede wszystkim z niedopasowania czasu, na jaki chcemy zamrozić środki do konkretnego typu inwestycji. Jeśli Inwestor będzie potrzebował środków w krótkim okres środków, a zainwestował w funduszu rekomendowanym na dłuższy okres, musi pamiętać o tym, że może stracić część kapitału.
Zmiana stóp procentowym może mieć również wpływ na wysokość cen jednostek uczestnictwa. Jest to oczywiście związane z portfelem danego funduszu, czyli jakie instrumentów fundusz posiada.
Na ryzyko walutowe uwagę powinni zwracać Inwestorzy, którzy zamierzają swoje oszczędności powierzyć funduszom inwestującym zagranicą. Ich aktywa wówczas będą inwestowane w walucie obcej.
Przedstawiliśmy najważniejsze obszary ryzyka inwestycyjnego, o których należy wiedzieć decydując się na lokowanie środków w funduszach.