Karta funduszu Karta funduszu

ALLIANZ Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 146,04
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 138,47/148,81
Stopa zwrotu od początku działalności +47,72%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -5,27%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -5,77%
Wartość aktywów 252 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.07
Rekomendowany okres inwestycji inwestycja min. 3-5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany jest osobom świadomym zasad obowiązujących na rynku papierów wartościowych, planującym długoterminową inwestycję, oczekującym wysokiej stopy zwrotu i nie obawiającym się ryzyka inwestycyjnego. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

Polityka inwestycyjna

Pieniądze zainwestowane w subfundusz Allianz Akcji lokowane są przede wszystkim w akcje i instrumenty finansowe oparte o akcje. Ich udział w portfelu może się wahać od 60-100%. Do 40% środków jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2004.01.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,12%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron