Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

BPS Akcji Polskich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 812,52
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 771,93/808,20
Stopa zwrotu od początku działalności -19,40%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -16,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -14,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat
Profil Inwestora

Inwestor o wysokiej skłonności do ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą stosujące strategie akcyjne albo odzwierciedlające indeksy akcji, przy czym co najmniej 50% wartości Aktywów Subfunduszu  będzie lokowane w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru wyemitowane przez emitentów z siedzibą na terytorium Polski.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2017.07.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,16%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron