Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 156,55
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 153,08/160,22
Stopa zwrotu od początku działalności +55,37%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -4,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +33,11%
Wartość aktywów 6 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.02
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.02
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących bardzo wysokie ryzyko inwestycji oraz znaczne wahania cen.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz dąży do osiągnięcia maksymalnie wysokich stóp zwrotu z inwestycji w akcje małych i średnich spółek w długim horyzoncie inwestycyjnym. W oparciu o analizę fundamentalną zarządzający dokonuje selekcji akcji tych emitentów, których udział w indeksie WIG jest mniejszy niż 2%. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek charakteryzujących się stabilnymi wynikami finansowymi, generowaniem pozytywnych przepływów gotówkowych oraz relatywnie niską wyceną rynkową w oparciu o wskaźniki cena do zysku lub cena do wartości księgowej z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z zadłużenia spółki. Dodatkowo do 30% aktywów mogą stanowić krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.30
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 5000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,17%
Opłata za wynik
10% od zysku powyżej benchmarku 40% mWIG40 + 30% MCXP + 20% sWIG80 + 10% WIBID 6M
Częstotliwość wyceny codziennie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron