Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

IPOPEMA Gotówkowy kat. B fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 110,42
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 109,43/110,14
Stopa zwrotu od początku działalności +10,08%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 237 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 6 miesięcy
Profil Inwestora

Inwestor niski umiarkowany poziom ryzyka

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny: wzrost wartości aktywów w krótkim i średnim okresie, osiągnięcie wyższej stopy zwrotu niż na inwestycji w depozyt, przy założeniu ochrony realnej wartości powierzonych środków. Średnia duracja portfela lokat Subfunduszu nie będzie dłuższa niż 12 m-cy., lokaty subfunduszu będą dokonywane w instrumenty dłużne skarbowe i nieskarbowe posiadające wysoki rating inwestycyjny uznanej na świecie agencji ratingowej (np. A3 Standard&Poor's) oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria pieniężne
Podkategoria złotowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,33%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny codziennie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron