Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

MILLENNIUM Dynamicznych Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 80,78
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 77,46/82,25
Stopa zwrotu od początku działalności -19,39%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -21,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -19,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -10,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -12,56%
Wartość aktywów 62 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi o dużym udziale akcji spółek malych i średnich w portfelu, szczególnie zainteresowanych oszczędzaniem długoterminowym.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz może inwestować od 60% do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym. Pozostałą część aktywów Subfunduszu stanowią przede wszystkim dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek posiadających w ocenie zarządzających w długoterminowej perspektywie wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia ponadprzeciętnego procentowego wzrostu przychodów i zysków. Z uwagi na fakt, że powyższe kryteria sa w stanie spełnić głównie spółki o małej i średniej kapitalizacji, spółki te będą miały dominujący udział w aktywach Subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.04.03
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,49 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,26%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Millennium FIO Parasolowy.

Do Parasola Millennium FIO należą:
Millennium Akcji

Millennium Cyklu Koniunkturalnego

Millennium Depozytowy

Millennium Dynamicznych Spółek

Millennium Stabilnego Wzrostu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron