Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

MILLENNIUM Instrumentów Dłużnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 108,21
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 107,43/108,00
Stopa zwrotu od początku działalności +8,00%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -1,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji 2 lata
Profil Inwestora

Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz kierowany jest zatem głównie do inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących w średnim i długim terminie stóp zwrotu przewyższających zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, przy czym minimalny udział obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD stanowi 65% aktywów netto. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inwestycje w inne obligacje skarbowe, korporacyjne lub tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym.
Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest głównie na rynku polskim, chociaż w celu zwiększenia dywersyfikacji portfela istotna część aktywów może być ulokowana również na rynkach zagranicznych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.09.15
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,90%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron