Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

PZU Akcji Nowa Europa fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 49,93
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 49,98/51,88
Stopa zwrotu od początku działalności +1,84%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +14,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -1,14%
Wartość aktywów 24 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.01
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:
* poszukują korzyści w postaci wzrostu cen aktywów wynikającego z oczekiwanego szybkiego tempa rozwoju gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej;
* oczekują ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w długim terminie;
* są w stanie zaakceptować ryzyko związane z inwestowaniem powierzonych środków na środkowo- i wschodnioeuropejskim rynku akcji.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje oraz kwity depozytowe, emitowane przez podmioty z siedzibą w państwach regionu europejskich rynków wschodzących, w tym m. in. w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rosji i Turcji. Akcje, emitowane na ich podstawie kwity depozytowe, oraz prawa do akcji spółek będą stanowić łącznie co najmniej 50% wartości aktywów Subfunduszu. Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe, wyemitowane przez podmioty z siedzibą w jednym państwie, oraz kwity depozytowe, wyemitowane na podstawie akcji spółek z siedzibą w tym państwie, mogą stanowić do 35% aktywów subfunduszu, za wyjątkiem papierów wartościowych emitowanych przez podmioty z siedzibą w Polsce, w które Subfundusz może lokować do 50% swoich aktywów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.11.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,09 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,38%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron