Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

PZU Telekomunikacja Media Technologia fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 37,88
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 37,81/38,83
Stopa zwrotu od początku działalności -23,64%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -13,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 8 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.06
Rekomendowany okres inwestycji 4 lata
Profil Inwestora

Subfundusz został utworzony z myślą o osobach, które:

  • są zainteresowane dywersyfikacją oszczędności poprzez lokowanie ich przede wszystkim w akcje spółek związanych z branżami telekomunikacyjnymi, mediami i technologicznymi
  • chcą inwestować swoje oszczędności na największych światowych rynkach akcji
  • szukają geograficznego rozproszenia portfela inwestycyjnego po przez możliwość inwestowania w USA, krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii czy Japonii
  • są w stanie zaakceptować dużą zmienność wartości swojej inwestycji

Subfundusz, z uwagi na wielkość zaangażowanych aktywów, znacznie taniej niż klient indywidualny nabywa wszelkie instrumenty finansowe.

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu lokowane są:

  • minimum 50% w udziałowe papiery wartościowe spółek, których działalność związana jest z telekomunikacją, mediami lub technologią. To może być osiągane przez lokaty w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne
  • maksimum 50% w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.08.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
5,20%
Opłata za wynik
uzależnione od wyników zarządzania, w wysokości 20% nadwyżki stopy zwrotu nad benchmark zgodnie z zasadą "high water mark"
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron