Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Global High Yield Bond fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 119,87
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 119,91/120,80
Stopa zwrotu od początku działalności +20,65%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +18,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 23 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.09
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 - 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz jest rekomendowany inwestorom poszukujących alternatywy dla samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w fundusze zagraniczne, w tym przypadku w JPM Global High Yield Bond - subfundusz będący częścią JPMorgan Investment Funds. JPM Global High Yield Bond inwestuje poza poziomem inwestycyjnym w obligacje wysokodochodowe. W związku z tym jest on najwłaściwszym wyborem dla inwestorów gotowych ponosić dodatkowe ryzyko w zamian za wyższe stopy zwrotu w przyszłości. Inwestorzy Subfunduszu mogą zatem wykorzystać go do uzupełnienia istniejącego już podstawowego portfela obligacyjnego składającego się z inwestycji w obarczone niższym ryzykiem obligacje rządowe i obligacje agencji rządowych w celu uzyskania większej dywersyfikacji w wyniku ekspozycji na papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego cechujące się wyższym potencjałem zwrotu. Subfundusz może także stanowić niezależną inwestycję dla inwestorów zainteresowanych osiąganiem wzrostu wartości kapitału. Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 65% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JPM Global High Yield Bond - subfundusz będący częścią JPMorgan Investment Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Global High Yield Bond C. Nie więcej niż 35% aktywów lokuje w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe.

• inwestycje w obligacje przedsiębiorstw, przede wszystkim z rynków rozwiniętych
• płynny i silnie zdywersyfikowany portfel
• minimalizacja ryzyka kursu walutowego

Subfundusz lokuje swoje aktywa w JPMorgan Global High Yield Bond Fund, który inwestuje w starannie wybrane obligacje przedsiębiorstw, głównie z ratingiem niższym od inwestycyjnego. W obszarze zainteresowania znajdują się wszystkie rynki papierów korporacyjnych o odpowiedniej płynności. Subfundusz utrzymuje ekspozycję na pojedyńczych emitentów na poziomie poniżej 2% i zabezpiecza wartość jednostki przed ryzykiem kursowym.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.12.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,88%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola Skarbiec JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO.

Do Parasola Skarbiec JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO należą:

SKARBIEC JPMorgan Emerging Markets Opportunities

SKARBIEC JPMorgan Global High Yield Bond

SKARBIEC JPMorgan Global Strategic Bond

SKARBIEC JPMorgan Highbridge US STEEP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron