Karta funduszu Karta funduszu

UniProfit Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1784,74
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1780,19/1782,83
Stopa zwrotu od początku działalności +78,28%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +13,33%
Wartość aktywów 1 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 1 miesiąc
Profil Inwestora

Subfundusz UniWIBID jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych, którzy:
• chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
• są zainteresowani zdywersyfi kowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
• doceniają profesjonalne zarządzanie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych. Środki jego uczestników są lokowane do 100% w takie instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów subfunduszu. Przy lokowaniu środków subfunduszu stosuje się ograniczenia inwestycyjne obowiązujące dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Inwestycje subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria pieniężne
Podkategoria pieniężne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2003.07.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.10.05
Poczatkowa wartość jednostki 1000,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 10000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,06%
Opłata za wynik
15% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny o obowiązujący dla tych opłat, tj. WIBID 1M. Miesięczny okres rozliczeniowy.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola UniFundusze SFIO.

Do Parasola UniFundusze SFIO należą:
UniObligacje Aktywny

UniProfit Plus

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron