Web Content Display
Web Content Display
Article list

Wiadomości i analizy

Gospodarka i rynki finansowe w otoczeniu wysokiej inflacji

Inflacja w październiku wyniosła w Polsce 6,8%, zarówno w obszarze towarów, jak i usług Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji - wzrost PKB za III kwartał wyniósł 5,1% rok do roku Stopy procentowe pozostają na świecie niskie pomimo stopniowego zacieśniania poli (...)

Komentarz miesięczny Ipopema TFI - Październik 2021

RYNEK DŁUGU • Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe z 0,50% do 1,25%, o 25 punktów bazowych więcej niż zakładał rynek. • Obrót o 180 stopni w komunikacji Rady. Na listopadowej konferencji prezesa Glapińskiego przeważało jastrzębie podejście do polityki monetarn (...)

Komentarz miesięczny UNIQA TFI - Październik 2021

Polska   Rozpoczął się cykl podwyżek stóp procentowych – w październiku Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła podwyżką stóp procentowych o 0,4 pkt. proc.; na początku listopada główna stopa wzrosła po raz kolejny, tym razem aż o 0,75 pkt.
Web Content Display
Web Content Display
Web Content Display
Web Content Display

Informacje o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.