Breadcrumb
Web Content Display

Jaki kapitał mogę zgromadzić?

 

Kalkulator ten wylicza kwotę kapitału jaki może zostać zgormadzony przy systematycznym inwestowaniu podanej kwoty i założonej równej stopie zwrotu.
Należy wpisać lub zaznaczyć:

  • kwotę miesięcznej wpłaty,
  • stopę zwrotu jaką inwestor planuje osiągnąć oraz
  • liczbę lat (lub miesięcy)  przez jaką będzie inwestował.
Web Content Display

kwota miesięcznej wpłaty

roczna stopa zwrotu

okres inwestycji

Kapitał zgromadzony na koniec okresu

Web Content Display

Zastrzeżenia prawne

Udostępnione przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. narzędzia dedykowane są jedynie do bieżącego wsparcia technicznego i nie stanowią rekomendacji, ogólnej porady inwestycyjnej, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani analizy inwestycyjnej czy analizy finansowej w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

Symulacja wyliczona kalkulatorem udostępnionym przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jest jedynie zaprogramowanym mechanizmem matematycznym, którego wynik jest jedynie informacją opartą na danych założonych przez inwestora, nie jest oparta na wynikach osiągniętych w przeszłości, nie odwołuje się do symulacji osiągniętych wyników w przyszłości, nie uwzględnia ryzyk związanych z jakimkolwiek funduszem inwestycyjnym ani możliwych wyników osiąganych przez jakikolwiek fundusz inwestycyjny, nie uwzględnia indywidualnej sytuacji udzielającego odpowiedzi to jest poziomu jego wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych oraz akceptowanego ryzyka. Kalkulator nie uwzględnia wszelkich opłat związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa ani należnych podatków.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusze należy zapoznać się z odpowiednim prospektem informacyjnym zawierającym dane finansowe oraz czynniki ryzyka. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku inwestycji.

Podjęcie decyzji na podstawie udostępnionego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. narzędzia, następuje wyłącznie na ryzyko inwestującego i jego odpowiedzialność.

Web Content Display

Jaką kwotę mogę pobierać?

Przejdź do Kalkulatora
Web Content Display

Zaplanuj swoją inwestycje

Przejdź do Kalkulatora