Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Ile miesięcznie powinienem inwestować?

 

Kalkulator ten oblicza miesięczną kwotę inwestycji, aby przy zakładanej stopie zwrotu osiągnąć w określonym czasie końcową sumę inwestycji.

Należy wpisać lub zaznaczyć:

  • kwotę kapitału, jaką inwestor planuje osiągnąć na koniec okresu,
  • roczną stopę zwrotu jaką inwestor planuje osiągnąć oraz
  • liczbę lat (lub miesięcy)  przez jaką będzie inwestował.
Widok zawartości stron

kapitał zgromadzony na koniec okresu

roczna stopa zwrotu

okres inwestycji

kwota wymaganej miesięcznej wpłaty

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Udostępnione przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. narzędzia dedykowane są jedynie do bieżącego wsparcia technicznego i nie stanowią rekomendacji, ogólnej porady inwestycyjnej, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani analizy inwestycyjnej czy analizy finansowej w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

Symulacja wyliczona kalkulatorem udostępnionym przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jest jedynie zaprogramowanym mechanizmem matematycznym, którego wynik jest jedynie informacją opartą na danych założonych przez inwestora, nie jest oparta na wynikach osiągniętych w przeszłości, nie odwołuje się do symulacji osiągniętych wyników w przyszłości, nie uwzględnia ryzyk związanych z jakimkolwiek funduszem inwestycyjnym ani możliwych wyników osiąganych przez jakikolwiek fundusz inwestycyjny, nie uwzględnia indywidualnej sytuacji udzielającego odpowiedzi to jest poziomu jego wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych oraz akceptowanego ryzyka. Kalkulator nie uwzględnia wszelkich opłat związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa ani należnych podatków.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusze należy zapoznać się z odpowiednim prospektem informacyjnym zawierającym dane finansowe oraz czynniki ryzyka. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zaleca się skorzystanie z profesjonalnej usługi doradztwa inwestycyjnego. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku inwestycji.

Podjęcie decyzji na podstawie udostępnionego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. narzędzia, następuje wyłącznie na ryzyko inwestującego i jego odpowiedzialność.

Widok zawartości stron

Jaką kwotę mogę pobierać?

Przejdź do Kalkulatora
Widok zawartości stron

Jaki kapitał mogę zgromadzić?

Kalkulator ten wylicza kwotę kapitału jaka zostanie zgromadzona przy systematycznym inwestowaniu podanej kwoty i założonej równej stopie zwrotu.

Przejdź do Kalkulatora