Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Opłaty


Bossafund to m.in:

  • • 0 PLN - za otwarcie i prowadzenie rachunku Bossafund
  • • 0 PLN - za realizację zleceń kupna/zamiany funduszy składanych przez Internet
  • • 0 PLN - za internetowe przelewy z rachunku Bossafund na rachunek bankowy Klienta (powyżej kwoty 500 PLN)
  • • Możliwość składania zleceń kupna bezpośrednio z serwisu informacyjnego
  • • Bezpłatne przelewy wewnętrzne między rachunkami w DM

 

W przypadku zleceń składanych osobiście, w tym u Agenta DM BOŚ, pobierana jest opłata dystrybucyjna określona we właściwej karcie funduszu lub prospekcie informacyjnym lub kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym lub z właściwej tabeli opłat TFI dostępnej na stronie TFI, która może wynosić od 0% do 5,5% wartości zlecenia.

DM BOŚ S.A. w związku ze świadczoną usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa, za wykonywanie czynności poprawiających jakość usług świadczonych na rzecz Klienta, tytułem udziału w opłacie za zarządzanie danym funduszem otrzymuje wynagrodzenie od TFI.

Przyjmowane lub przekazywane świadczenia nie wiążą się z wyższymi kosztami po stronie Klienta, a jedynie tworzą koszty  po stronie podmiotu trzeciego wobec DM BOŚ S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych przez DM BOŚ S.A. opłat i prowizji określone zostały w Tabeli opłat i prowizji Bossafund

Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:

 

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

Widok zawartości stron

Sprawdź jakim jesteś inwestorem

Dowiedz się jak wybrać fundusz

Otwórz rachunek