Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Jakim jesteś inwestorem?


Odpowiedzi na kilka krótkich pytań pomogą określić jaki rodzaj funduszy będzie najlepiej uwzględniał preferencje Inwestora, jego doświadczenie i oczekiwania. Należy pamiętać jednak, że jest to wyłącznie sugestia i ostateczna decyzja powinna być podjęta według własnego uznania Inwestora.

Quiz
  • Krok 1
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Podsumowanie

Ile masz lat?

Na jaki czas planujesz zainwestować środki w fundusze?

Określ swoją sytuację finansową.

Dlaczego zainteresowałeś się inwestycjami w fundusze?

Ryzyko w inwestowaniu w fundusze oznacza, że można stracić część zainwestowanych pieniędzy. Jak sądzisz, jaka strata w skali roku jest dla Ciebie do przyjęcia?

Ile chciałbyś zarobić w ciągu roku inwestując w fundusze?

Czy kiedykolwiek grałeś w gry hazardowe (ruletka/poker lub inne)

Jakie jest Twoje doświadczenie w inwestowaniu?

Określ cel swojej inwestycji.

Czy inwestycja w fundusze będzie jednorazowa, czy zamierzasz dopłacać środki?

Jaką część swoich oszczędności zamierzasz przeznaczyć na inwestycje?

Czy w najbliższym czasie spodziewa się Pan(i)?

Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Zaprezentowany wynik „Analizy profilu” bazuje wyłącznie na zaprogramowanym mechanizmie analizy udzielonych odpowiedzi i nie stanowi on oceny indywidualnej sytuacji udzielającego odpowiedzi to jest poziomu jego wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych oraz akceptowanego ryzyka.

Przedstawione przykładowe portfele funduszy maja jedynie charakter poglądowy i nie są dostosowane do indywidualnej sytuacji udzielającego odpowiedzi. Przedstawione przykładowe portfele funduszy nie stanowią rekomendacji, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani analizy inwestycyjnej czy analizy finansowej w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku wyboru funduszy zaprezentowanych przykładowych portfeli.
Podjęcie decyzji na podstawie przedstawionej analizy profilu, następuje wyłącznie na ryzyko inwestującego i jego odpowiedzialność.

Widok zawartości stron

Zaplanuj swoją inwestycje

Przejdź do Kalkulatora
Widok zawartości stron

Jaką kwotę mogę pobierać?

Przejdź do Kalkulatora