Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 9,67
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 8,96/9,42
Stopa zwrotu od początku działalności -9,00%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +16,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +13,89%
Wartość aktywów 9 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2023.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2023.10
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom:

  • zainteresowanym inwestycjami w szerokie spektrum akcji spółek notowanych w Europie Zachodniej,
  • akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie cechuje się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa,
  • zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie,
  • zainteresowanym inwestycją zarówno w PLN, jak i USD.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Subfundusz inwestuje co najmniej 80% wartości aktywów netto w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe wyemitowane przez spółki globalne z rynków rozwiniętych. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty m.in. Fidelity Funds, JPMorgan Funds, MFS Meridian Funds, Schroder International Selection Fund oraz Vanguard Investment Series plc. Tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego mogą stanowić do 50% aktywów Subfunduszu. W celu ochrony aktywów Subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych Subfundusz może stosować strategie zabezpieczające z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów forward. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Subfundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane w szczególności na Amerykę Północną, Europę Zachodnią oraz Japonię. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.12.19
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,57%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron