Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.12.2017 r.
Zarządzający

Tomasz Bartnicki (od 09-2011)
Tomasz Adamus (od 05-2013)
Tomasz Karsznia (od 08-2014)

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,53%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +17,15%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron