Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ALLIANZ Stabilnego Wzrostu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 139,57
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 131,04/137,78
Stopa zwrotu od początku działalności +37,10%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +11,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +6,36%
Wartość aktywów 216 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Może być inwestycją np. na przyszłą emeryturę lub wykształcenie dzieci. Inwestor akceptuje obecność umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego, przy wzroście szans na zysk większy niż z tradycyjnych form oszczędzania.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Udział wymienionych lokat zawiera się w przedziale od 0% do 40% wartości aktywów. W pozostałym zakresie środki inwestowane są w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak też przez innych emitentów. Od 0% do 30% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2004.01.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,31 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,62%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron