Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ALLIANZ Konserwatywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 159,02
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 158,06/158,85
Stopa zwrotu od początku działalności +58,11%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +6,99%
Wartość aktywów 179 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji min. 1 rok

Profil Inwestora

Subfundusz polecany inwestorom, którzy dążą do osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie 6-miesięcznej lokaty bankowej. Subfundusz zapewnia wysoką płynność oszczędności, bezpieczeństwo i stanowi idealne rozwiązanie w przypadku krótkoterminowej inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 50% wartości aktywów. Od 0% do 30% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.12.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,12%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron