Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu - wiadomości fundusz parasolowy

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - dywersyfikacja i szansa na atrakcyjną stopę zwrotu

Z ekonomii dowiadujemy się, że dywersyfikacja jest jedynym „darmowym obiadem" na rynku. Dzięki dywersyfikacji jest możliwe podniesienie stopy zwrotu funduszu lub portfela, przy jednoczesnym zachowaniu wyjściowego poziomu ryzyka (wyrażonego odchyleniem standardowym stopy zwrotu). Alternatywnie – dywersyfikacja może obniżyć ryzyko, zachowując stopę zwrotu na pierwotnym poziomie. Generalnie – im niższa korelacja poszczególnych składników portfela, tym większy jest efekt dywersyfikacji.

Wykres 1. Zależność korelacji składników portfela od stosunku stopy zwrotu do odchylenia standardowego
Źródło: TFI Allianz

Nasz fundusz – Allianz Globalny Stabilnego Dochodu wystartował rok temu i jako cel obrał osiąganie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy zachowaniu wyważonego poziomu ryzyka. W celu osiągnięcia tego celu, zdecydowaliśmy się skorzystać z całego uniwersum funduszy naszych globalnych kolegów z Allianz Global Investors i PIMCO. Pozwoliło nam to utworzyć fundusz, inwestujący w kilka różnych klas, a nawet subklas aktywów, przy jednoczesnym zróżnicowaniu geograficznym. Patrząc na modelowy portfel funduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu, warto podkreślić, że wiele ze składowych funduszy Allianz Global Investors i PIMCO jest funduszami flagowymi, posiadającymi 4 i 5 gwiazdek przyznawanych przez agencję Morningstar.

Wykres 2. Skład portfela modelowego Allianz Globalny Stabilnego Dochodu


Źródło: TFI Allianz

Ale jak dywersyfikacja działa w praktyce? Patrząc na stopę zwrotu i relatywnie niską zmienność funduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu od utworzenia w lutym 2016 roku, możemy być bardzo dumni z naszego funduszu, a klienci powinni być bardzo zadowoleni ze swojej inwestycji. Oto, jakim zdarzeniom fundusz musiał stawić czoło w swojej rocznej historii:

  • Turbulencje na tle Brexitu w Czerwcu 2016.
  • Spadki na rynkach akcyjnych, w następstwie których wystąpił rajd po elekcji Donalda Trumpa i wzrost rentowności (spadek ceny) na obligacjach skarbowych, w związku z nagłym podwyższeniem oczekiwań inflacyjnych – klasyczne fundusze obligacji uległy przecenie ale fundusze akcji i fundusze obligacji o krótkim duration zachowały się bardzo dobrze (włączając w to fundusze o krótkim duration inwestujące w obligacje indeksowane do inflacji)
  • W pewnym momencie stopy procentowe gwałtownie wzrosły

W konsekwencji, niektóre części portfela kompensują zachowanie się innych części w różnych scenariuszach sytuacji na rynku. Podsumowując, różnorodne składniki portfela dostarczają atrakcyjnej stopy zwrotu przy zachowaniu ograniczonej zmienności. Jak można zaobserwować na poniższym wykresie, Allianz Globalny Stabilnego Dochodu, zachował się stabilnie w czasach, gdy pojedyncze klasy aktywów zmagały się z podwyższonymi poziomami zmienności.

Wykres 3. Stopy zwrotu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu na 31.05.2017
Źródło: TFI Allianz, analizy.pl

Wykres 4. Stosunek stopy zwrotu do ryzyka funduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu i najważniejszych klas aktywów


Źródło: TFI Allianz, Bloomberg. Dane od 24 lutego 2016

Sprawdź kartę funduszu ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu >>

 

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.

autor: Allianz TFI
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron