Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 95,11
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 93,84/96,56
Stopa zwrotu od początku działalności -6,16%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -10,42%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -7,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -6,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 87 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Allianz PIMCO Emerging Local Bond jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją i akceptujących wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmian poziomu stóp procentowych i kursów walutowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Emerging Local Bond Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.07.08
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,56%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron