Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

UNIQA Ostrożnego Inwestowania fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 143,31
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 142,61/143,04
Stopa zwrotu od początku działalności +42,83%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +10,42%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +13,43%
Wartość aktywów 273 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.04
Rekomendowany okres inwestycji co najmniej 1 rok

Profil Inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: nie akceptują ryzyka związanego z wahaniem cen kursów giełdowych i oczekują od swojej inwestycji relatywnie wyższej stabilności niż w przypadku inwestycji w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie nieco wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych, zarządzają środkami pieniężnymi aktywnie, traktując ten rodzaj subfunduszu jako rozwiązanie przejściowe dla inwestycji w czasie dekoniunktury na rynkach akcji i obligacji, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na co najmniej 1 rok.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz ma w zamierzeniu konkurować stopą zwrotu z lokatami bankowymi, zachowując relatywnie niską zmienność wyników. Daje ekspozycję przede wszystkim na rynek polskich obligacji skarbowych o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Portfel subfunduszu uzupełniają obligacje korporacyjne. Inwestycje subfunduszu mogą obejmować przede wszystkim dłużne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Łączny udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie może przekroczyć 50%. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Benchmark służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu odzwierciedla założenie, że większość obligacji nabywanych do portfela ma kupon oparty na stopie zmiennej bądź ma relatywnie krótki termin zapadalności.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.07.05
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,94%
Opłata za wynik
0,01% wartości inwestycji rocznie. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron