Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 57,19
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 49,86/55,05
Stopa zwrotu od początku działalności -46,11%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +10,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +5,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -9,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +6,33%
Wartość aktywów 75 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, przede wszystkim w segmencie małych i średnich spółek, skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje oraz akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Akcje i instrumenty udziałowe dobierane są do portfela w oparciu o osiągane i prognozowane wyniki finansowe spółki, perspektywy rozwoju branży, w której działa spółka oraz jakość kadry zarządzającej i pozycję rynkową spółki. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu kryterium maksymalizacji rentowności w krótkim horyzoncie czasowym z zachowaniem możliwie wysokiej płynności i niskiego poziomu ryzyka kredytowego.

Subfundusz stosuje dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz hedging przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.09.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 51,27 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,98%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron