Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

BPS Stabilnego Wzrostu - wiadomości fundusz parasolowy

123 4

BPS Stabilnego Wzrostu - odważ się na więcej

Zastanawiasz się jak skutecznie pomnożyć swoje oszczędności, w co inwestować? Oprocentowanie Twojej lokaty nie jest satysfakcjonujące, a rynek pieniężny nie daje możliwości osiągnięcia wysokich zysków. Chcesz zachować kompromis pomiędzy zyskiem a bezpieczeństwem? BPS Stabilnego Wzrostu to fundusz dla Ciebie.

Przeważająca część aktywów subfunduszu lokowana jest w instrumenty dłużne, głównie obligacje, ok 20-40% aktywów inwestowana jest w akcje spółek notowanych na GPW. Taka konstrukcja powoduje, iż w okresach spadkowych, stopa zwrotu jest dużo bardziej stabilna niż w przypadku funduszy akcyjnych, a w przypadku wzrostów pozwala zarobić Inwestorowi znacznie więcej niż na lokacie bankowej, czy na samych obligacjach.

Analizując wydarzenia na GPW w ostatnich kilkunastu miesiącach (od końca 2014 roku), można zauważyć dużą rozbieżność w wysokości stóp zwrotu poszczególnych sektorów. Obserwowaliśmy bardzo pokaźne wzrosty sektora spożywczego, który wzrósł o (+49%), budownictwa (+32%) a także informatyki (+27%), jak również spadki w sektorze bankowym (-27%) i energetycznym (-35%). Przy tak wysokim zróżnicowaniu stóp zwrotu, bardzo ważna jest odpowiednia selekcja spółek w portfelu funduszy.

W BPS Stabilnego Wzrostu dbają o to Zarządzający z kilkunastoletnim doświadczeniem inwestycyjnym, którzy są w stanie wybrać spółki, w które warto inwestować. Odzwierciedlają to wyniki subfunduszu. Porównując stopę zwrotu YTD (z ang. year to date) wyniki BPS Stabilnego Wzrostu (1,45% od początku roku) plasują go w ścisłej czołówce subfunduszy w swojej grupie porównawczej.

„…Naszym bazowym scenariuszem na następne kwartały jest miękkie lądowanie Chin (czyli umiarkowane spowolnienie wzrostu gospodarczego w Państwie Środka) a co za tym idzie dalszy wzrost cen surowców: miedzi, stali, ropy naftowej. Przy realizacji tego scenariusza polski rynek w najbliższych miesiącach wróci do łask Inwestorów zagranicznych, co napędzi popyt na akcje z indeksu WIG20. Zainteresowanie akcjami spółek małych i średnich powinno się utrzymać, a wraz z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego, który zakładamy, powinno się przełożyć to na dalsze wzrosty cen."- mówi Kacper Żak, współzarządzający subfunduszem.

BPS Stabilnego Wzrostu polecamy osobom spokojnym, lecz niestroniącym od ryzyka, pasjonatom patrzących z uśmiechem w przyszłość (rekomendowany czas inwestycji min. 3 lata), oczekujących zysków wyższych w porównaniu do tradycyjnych form oszczędzania. W ramach zachęty dla Inwestorów, obniżyliśmy na stałe opłatę za zarządzanie do poziomu 2% w skali roku, dzięki czemu jest to jedna z najniższych opłat na rynku, wśród funduszy mieszanych.

Sprawdź kartę subfunduszu BPS Stabilnego Wzrostu >>

autor: BPS TFI
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron