Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

BPS Stabilnego Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2011 0,00% +0,26% +0,09% +0,25% -2,56% -3,75% +2,11% -0,69% -1,19% -5,47%
2012 +4,21% +0,16% +0,39% -0,43% -1,70% +2,70% -0,19% +1,27% +2,23% -0,28% +1,39% +3,15% +13,50%
2013 -0,76% +0,36% -0,60% -1,10% +3,47% -2,72% +2,38% +1,82% +1,41% +2,26% +0,27% -2,09% +4,58%
2014 -0,38% +2,60% -0,95% -0,04% +0,26% -0,20% -1,14% +1,54% +2,10% -1,16% +0,10% -1,60% +1,04%
2015 +1,01% +0,33% +0,78% +1,55% -1,04% -2,54% -0,41% -1,15% -0,86% +1,04% -1,82% -1,38% -4,50%
2016 -1,79% +1,76% +2,79% -0,64% -0,61% -1,47% +1,09% +1,56% -0,53% +1,45% -1,04% +2,25% +4,79%
2017 +2,13% +1,69% +0,33% +1,17% -0,16% +0,13% +0,69% +0,78% -0,68% -0,02% -1,80% +0,97% +5,30%
2018 +1,61% -2,81% -1,76% +0,11% -1,90% -0,84% +2,91% +0,04% -1,27% -2,46% +2,34% -0,16% -4,29%
2019 +1,43% -0,13% +0,25% +0,05% -1,62% +1,48% -0,59% -1,64% +0,41% +0,25% -0,05% -0,11% -0,32%
2020 -1,12% -3,90% -3,99% +3,23% +1,83% +1,60% +1,06% +0,59% -0,91% -2,15% +4,39% +2,85% +3,11%
2021 +0,17% +0,72% +1,87% +1,97% +2,22% -0,25% +0,52% +0,84% -0,61% +0,75% -2,48% +0,26% +6,05%
2022 -0,63% -1,55% +0,79% -1,42% -0,13% -1,59% +1,65% -1,43% -1,77% +1,00% +3,46% +0,75% -1,01%
2023 +3,65% +0,46% +0,82% +2,05% +0,35% +2,29% +2,60% -1,47% -0,71% +2,37% +1,56% +1,99% +17,05%
2024 +0,52% +1,66% +0,77% +1,40% +4,41%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +5,70%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,26%
Miesięczna zmienność +1,65%
VAR99 -4,10%
Maksymalna miesięczna strata -3,99%
Maksymalny miesięczny zysk +4,39%
Beta (do WIG20) +0,25
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -14,35%
Procent mies. ze stratą +42,68%
Wskaźnik Sharpe'a +0,56
Wskaźnik CALMAR +0,22
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +50,76%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +14,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +22,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +29,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +32,77%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,19%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,98%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,36%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,86%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron