Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Dochodowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 138,67
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 138,39/138,98
Stopa zwrotu od początku działalności +37,99%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +7,53%
Wartość aktywów 63 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji inwestycja długoterminowa

Profil Inwestora

Subfundusz polecany jest Inwestorom z niską skłonnością do podejmowania ryzyka, których podstawowym celem inwestycyjnym jest osiąganie umiarkowanych, lecz stabilnych stóp zwrotu. Ewentualne wahania wartości są możliwe w krótkim terminie, jednakże w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym możliwość poniesienia straty jest minimalna.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w dłużne papiery wartosciowe oraz instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który bank nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza jednego roku, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Udział dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych w aktywach Subfunduszu zgodnie z powyższym, może wynosić minimum 80%.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,06%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron