Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NN Multi Factor (L) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 164,40
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 161,43/164,03
Stopa zwrotu od początku działalności +62,88%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,79%
Wartość aktywów 16 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 4 lata

Profil Inwestora

Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat. Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych. Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Multi Asset Factor Opportunities. Stopa zwrotu Funduszu NN (L) Multi Factor jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz niepełnej efektywności mechanizmu ograniczającego ryzyko walutowe (hedging). Celem NN (L) Multi Asset Factor Opportunities jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w zestaw czynników (takich jak dynamika, wartość, czynnik „carry” i zmienność), które są osiągane przy zastosowaniu uregulowanych strategii przyjmujących zarówno długie, jak i krótkie pozycje. NN (L) Multi Asset Factor Opportunities, mierzony w okresie pięciu lat, dąży do przekroczenia 1-miesięcznej stopy LIBOR dla dolara amerykańskiego. NN (L) Multi Asset Factor Opportunities dąży do osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego wykorzystując przede wszystkim długie i krótkie finansowe instrumenty pochodne w stosunku do szerokiego zakresu klas aktywów, takich jak akcje, instrumenty o stałym dochodzie, waluty i indeksy towarów. NN (L) Multi Asset Factor Opportunities może również wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia. Portfel NN (L) Multi Asset Factor Opportunities może składać się w całości ze środków pieniężnych lub ekwiwalentów środków pieniężnych w celu finansowania instrumentów pochodnych. NN (L) Multi Asset Factor Opportunities może również inwestować w szeroki zakres innych instrumentów finansowych, w tym m.in. akcje, zbywalne papiery wartościowe , papiery wartościowych typu contingent convertible, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe uregulowane w Przepisie 144A, jednostki uczestnictwa UCITS i innych UCI oraz depozyty.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.10.15
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.03.03
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,16%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron