Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NN (L) Konserwatywny Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 119,31
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 119,20/119,30
Stopa zwrotu od początku działalności +19,28%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +5,86%
Wartość aktywów 126 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji krótki okres

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie w krótkim okresie, oczekują stabilnych zysków porównywalnych z zyskami z depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje i akceptują bardzo niskie ryzyko związane z inwestycjami Aktywów Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe.

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.08.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.10.27
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,30%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron