Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 87,45
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 87,11/89,39
Stopa zwrotu od początku działalności -12,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -13,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -1,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -15,15%
Wartość aktywów 128 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.03
Rekomendowany okres inwestycji 4 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 4 lat, oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne i depozyty, ze strategicznym ukierunkowaniem na ekspozycje na terminowe stopy procentowe rynków wschodzących i/lub ryzyko walutowe rynków wschodzących, oraz, w przypadku dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, głównie emitowanych przez i/lub denominowanych bądź cechujących się ekspozycją w walutach krajów rozwijających się (rynki wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowej, Europy Wschodniej i Afryki (przynajmniej dwie trzecie portfela) oraz inwestycjami w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, instrumenty pochodne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez inne kraje, denominowane i cechujące się ekspozycją w walutach wymienialnych (np. Euro, dolar amerykański) (do jednej trzeciej portfela), a także akceptują średnie ryzyko zmian kursu złotego do innych walut, w szczególności do dolara amerykańskiego.

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) wyodrębnionego w ramach funduszu zagranicznego NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) inwestuje w zdywersyfikowany portfel (przynajmniej 2/3) dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych i depozytów ze strategicznym ukierunkowaniem na ekspozycje na terminowe stopy procentowe rynków wschodzących. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będą głównie emitowane przez i/lub denominowane bądź będą cechować się ekspozycją w walutach krajów rozwijających się (rynki wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowej, Europy Wschodniej i Afryki. Do jednej trzeciej portfela subfunduszu NN (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) może być inwestowane w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, instrumenty pochodne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez inne kraje, denominowane i cechujące się ekspozycją w walutach wymienialnych (np. Euro, dolar amerykański).

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.01.23
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.10.27
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,17%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron