Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NN Obligacji Plus (L) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 111,82
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 111,71/112,02
Stopa zwrotu od początku działalności +11,84%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,86%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +3,57%
Wartość aktywów 1 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.04
Rekomendowany okres inwestycji krótki okres

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować w krótkim okresie i akceptują ryzyko związane z inwestycjami aktywów Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu są denominowane głównie w polskich złotych.

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny dążąc do wykorzystania zmienności na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration (średni ważony termin do wykupu) portfela inwestycyjnego Funduszu może być ujemne. W tym celu Aktywa Funduszu inwestowane są głównie w instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, lub inne instrumenty finansowe dające ekspozycję na te instrumenty dłużne. Ekspozycja portfela na polskiego złotego wynosi od 70% do 100% aktywów funduszu. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (100% WIBID 12M). Dochody osiągnięte przez Fundusz są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.07.27
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,01%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron