Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NN Krótkoterminowych Obligacji Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 103,79
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 102,59/103,14
Stopa zwrotu od początku działalności +3,14%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -4,63%
Wartość aktywów 7 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.05
Rekomendowany okres inwestycji krótki okres

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować w krótkim okresie i akceptują ryzyko związane z inwestycjami aktywów Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu są denominowane głównie w polskich złotych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótkoi średnioterminowe dłużne instrumenty finansowe lub inne instrumenty finansowe, dające ekspozycję na te instrumenty dłużne. W szczególności Fundusz może inwestować do 100% zgromadzonych aktywów w jednostki uczestnictwa NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji Plus, wydzielonego w ramach NN Parasol FIO. Główną część lokat stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej. Ekspozycja portfela na polskiego złotego wynosi od 70% do 100% aktywów funduszu.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.07.27
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,02%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron