Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NN Krótkoterminowych Obligacji Plus (d. NN Lokacyjny Aktywny) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 102,39
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 102,34/102,61
Stopa zwrotu od początku działalności +2,34%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -3,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +0,63%
Wartość aktywów 6 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.02
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.02
Rekomendowany okres inwestycji 4 lata

Profil Inwestora

Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata. Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych. Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w krótko i średnioterminowe instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Polsce, jak również w inne instrumenty finansowe dające ekspozycję na te instrumenty dłużne, w szczególności jednostki uczestnictwa NN Lokacyjnego Plus wyodrębnionego w ramach NN Parasol FIO. Ekspozycja portfela inwestycyjnego funduszu na walutę polską wynosi od 70% do 100% aktywów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria pieniężne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.07.27
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,02%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron