Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B - wiadomości fundusz parasolowy

IPOPEMA Globalnych Megatrendów - ciekawe spółki z całego świata w jednym portfelu

  • Fundusz akcji globalnych – portfel składający się z akcji najlepszych światowych firm

IPOPEMA Globalnych Megatrendów SFIO  inwestuje środki głównie w akcje emitentów z Europy, Ameryki i Azji. Wysoka elastyczność umożliwia dobór spółek, które oferują najlepszy potencjał inwestycyjny niezależnie od rynku na którym są notowane. Szerokie spektrum inwestycyjne zapewnia stały dostęp do atrakcyjnie wycenianych akcji.
 

  • Światowe Megatrendy –  inwestycja w najciekawsze segmenty globalnej gospodarki

IPOPEMA Globalnych Megatrendów SFIO  koncentruje swoją uwagę na emitentach będących beneficjentami długoterminowych trendów wzrostowych. W ramach zdefiniowanych obszarów: nowe technologie, ochrona zdrowia, rynki wschodzące czy energia odnawialna wybiera zawsze akcje tych spółek które oferują najatrakcyjniejszą stopę zwrotu. Wspomniane podejście powoduje, że zaangażowanie w poszczególne sektory zmienia się.
 

  • Dywersyfikacja i płynność – wysoka jakość portfela

IPOPEMA Globalnych Megatrendów SFIO  posiada dobrze zbilansowany portfel. Zaangażowanie geograficzne oraz sektorowe uzależnione jest od oczekiwanej stopy zwrotu i zmienia się płynnie wraz z pojawiającymi się okazjami rynkowymi. Koncentracja na  akcjach dużych globalnych korporacji zapewnia wysoką płynność portfela, a jednoczesne zabezpieczenie wahań kursów walutowych zabezpiecza portfel przed ryzykiem walutowym.

Od początku roku subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów SFIO osiągnął stopę zwrotu 27,87%.
Czynniki, które sprzyjały od początku roku rynkom akcji cały czas utrzymują się. Luźna polityka monetarna banków centralnych w połączeniu z dobrymi odczytami wskaźników makroekonomicznych i wyprzedzających, dobrze rokuje dalszej poprawie zysków osiąganych przez firmy. Stałej poprawie ulega także sentyment wśród inwestorów, czego dowodem są napływy do globalnych funduszy akcji. Czynniki te, połączone z atrakcyjnymi wycenami, powinny być dobrym fundamentem do dalszych wzrostów na giełdach.
 

Zobacz karetę funduszu IPOPEMA Globalnych Megatrendów »
 

autor: Krzysztof Cesarz, Departament Zarzadzania Aktywami IPOPEMA TFI
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron