Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NOBLE FUND Timingowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 140,90
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 140,97/142,71
Stopa zwrotu od początku działalności +42,10%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +3,98%
Wartość aktywów 23 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.11
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Oferta przeznaczona jest dla inwestorów oczekujących zysków typowych dla rynku akcji, jednak cechujących się umiarkowaną tolerancją ryzyka i wykazujących niechęć do ponoszenia strat w ujęciu bezwzględnym.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje aktywa głównie w akcje i inne papiery udziałowe. Pozostałą część aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Wartość poszczególnych kategorii lokat może wynosić od 0% do 100% wartości aktywów. W zależności od bieżącej sytuacji rynkowej i pojawiających się okazji inwestycyjnych udział akcji w portfelu subfunduszu może ulegać silnym wahaniom.

W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem subfundusz stosuje techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne.

Subfundusz dokonuje doboru lokat w oparciu o ocenę bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Inwestując w akcje kieruje się głównie analizą fundamentalną. Jednym z czynników doboru spółek jest płynność ich akcji. Lokując w dłużne papiery wartościowe subfundusz bierze pod uwagę poziom, kształt i przewidywaną zmianę krzywej rentowności oraz ocenę wiarygodności kredytowej emitenta.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.07.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.04.22
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,60%
Opłata za wynik
0,37%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron