Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PKO Akcji Rynków Wschodzących fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 91,17
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 85,25/92,66
Stopa zwrotu od początku działalności -8,81%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -9,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -1,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -7,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +0,47%
Wartość aktywów 135 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Fundusz jest dedykowany Klientom, którzy sa zainteresowani inwestycjami w ciekawych, rozwijających się regionach świata takich jak Tajwan, czy Indie, oczekujących wysokiej oczekiwanej stopy zwrotu i akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. funduszu indeksowego realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets. Podstawowymi kategoriami lokat Subfunduszu są instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem obrotu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących (ang. emerging markets) lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w ww. krajach oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jeśli inwestują one w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem obrotu w tych krajach.
Całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w w/w kategorie lokat nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz przy wyborze instytucji wspólnego inwestowania kieruje się celem inwestycyjnym Subfunduszu, odchyleniem wyników instytucji od stopy referencyjnej, kosztami, płynnością, ryzykiem walutowym oraz wiarygodnością spółki zarządzającej.

Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.05.19
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,08%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron