Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Akcji Rynków Wschodzących fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 86,84
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 88,35/98,64
Stopa zwrotu od początku działalności -9,79%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -14,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -21,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -6,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -3,34%
Wartość aktywów 123 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2022.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.04
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Fundusz jest dedykowany Klientom, którzy sa zainteresowani inwestycjami w ciekawych, rozwijających się regionach świata takich jak Tajwan, czy Indie, oczekujących wysokiej oczekiwanej stopy zwrotu i akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. funduszu indeksowego realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets. Podstawowymi kategoriami lokat Subfunduszu są instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem obrotu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących (ang. emerging markets) lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w ww. krajach oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jeśli inwestują one w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem obrotu w tych krajach.
Całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w w/w kategorie lokat nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz przy wyborze instytucji wspólnego inwestowania kieruje się celem inwestycyjnym Subfunduszu, odchyleniem wyników instytucji od stopy referencyjnej, kosztami, płynnością, ryzykiem walutowym oraz wiarygodnością spółki zarządzającej.

Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.05.19
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,13%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron