Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 121,54
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 119,32/121,25
Stopa zwrotu od początku działalności +140,62%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -5,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -4,42%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -11,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -7,86%
Wartość aktywów 3 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

  • poszukują efektywnego sposobu inwestowania oszczędności i oczekują wyższego zysku od osiąganego np. z lokat bankowych bądź papierów dłużnych;
  • nie decydują się na fundusze inwestujące wyłącznie w akcje z uwagi na wyższe ryzyko inwestycji;
  • ze względu na umiarkowany temperament inwestycyjny chcą mieć część środków ulokowanych w papierach dłużnych, a część w akcjach.

Polityka inwestycyjna

Przeważająca część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe (nie mniej niż 60%), dodatkowo aktywa mogą być inwestowane w akcje (do 40%). Stopień zaangażowania w akcje uzależniony jest od oceny rynku przez zarządzającego, który podejmując wszystkie decyzje inwestycyjne, bierze pod uwagę bieżącą i przewidywaną sytuację makroekonomiczna w kraju i na świecie.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.10.25
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,50%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron